Etterpolering – En utvidelse av renseprosessen!

Forfatter: Vladislav Michael Kozlov, salgssjef Biovac Norge

Veldig mange bruker ordet «etterpolering» på generelt grunnlag uten å beskrive renseeffekt eller hva etterpoleringen er ment å rense. Dette fører i mange tilfeller til at en løsning blir unødvendig overdimensjonert, eller at man velger forskjellige løsninger som ikke alltid gir nytte. Dette går ut over anleggseierens lommebok og kan være forvirrende for både forhandler og leverandør. 

Derfor er det ekstra viktig å beskrive hvilken renseeffekt som skal oppnås slik at leverandøren vet hvilke løsninger som må til for å oppnå riktig resultat. 

Hva er egentlig etterpolering?

Etterpolering er en utvidelse av en renseprosess, som settes inn i tillegg til selve renseanlegget. Dette brukes når det kreves en ekstra renseeffekt utover det som et godkjent renseanlegg klarer selv. For eksempel vil det kreves høyere renseeffekt på fosfor og BOF5 (95/95 %), eller dersom det stilles krav til badevannskvalitet under 100 TKB per 100 ml vann.

Spredegrøft og utslippsgrøft er ikke etterpolering

Mange kommuner forbinder etterpolering med utslippsgrøft eller spredegrøft, dette må ikke forveksles med etterpolering. Sprede- og utslippsgrøft er et utslippsarrangement, og kan derfor ikke defineres som etterpolering. 

Der det ikke er tillatt å føre renset avløpsvann til en vannresipient, og det er krav om at renset avløpsvann føres til spredegrøft eller utslippsgrøft i stedlige masser, bør det skrives eller defineres som «spredegrøft eller utslippsgrøft» og ikke forveksles med «begrepet etterpolering».

Etterpolering i stedlige masser

Man kan selvsagt etterpolere i stedlige masser ved å oppnå høyere oppholdstid på renset avløpsvann, men da må det først utføres grunnundersøkelser for å vite hvilke jordklasser massene skal infiltreres i. Dette må gjøres for at arealet som skal infiltreres skal bli riktig dimensjonert i forhold til hvor mye vann avsløpsrenseløsningen skal slippe ut. 

Når dette er avklart vil man kunne bygge opp et areal på antall kvadratmeter som skal trykkinfiltreres for å spre ut vannet i hele arealet, og deretter få god nok oppholdstid for å fjerne fosfor, suspendert stoff eller bakterier under 1000 TKB per 100 ml. 

Det mest vanlige etterpoleringskravet

I de fleste tilfeller stilles det krav til ytterligere rensing av bakterier. Da må man definere kravet med under 1000 TKB per 100 ml vann, og unngå å bruke ordet etterpolering som generelt begrep- da vil ikke mottaker vite hva dette betyr. 

Enhver leverandør av renseanlegg har sine etterpolerings-løsninger. Etterpolering bør derfor ikke være et generelt krav, men man må beskrive hvilken renseeffekt leverandør skal oppnå. 

På denne måten kan man bestemme løsning ut ifra kravet som stilles, samt dokumentere det ved hjelp av den valgte løsningen. Kommuner må også følge egne krav vedtatt politisk i lokal forskrift, da det er denne leverandør følger og fremmer videre ut til sine forhandlere. 

Mitt ønske med denne artikkelen er å gjøre det enklere for alle å forstå hva etterpolering er, slik at det blir lettere å forstå både hverandre og kravene som stilles. Dette fører til færre feil og mer riktige avløpsrenseløsninger hos anleggseiere. 

Enhver leverandør av renseanlegg har sine etterpolerings-løsninger. Det skal derfor ikke skrives etterpolering som et generelt krav men beskrives hvilke renseeffekt leverandør skal oppnå. Slik at de kan bestemme løsningen ut fra kravet som stilles, samt at valgt løsningen må kunne dokumentere det. En kommune må også følge sine egne krav som er vedtatt politisk i en lokal forskrift, da det er det leverandører følger og fremmer videre ut til sine forhandlere. 

Har du spørsmål? Du finner min kontaktinformasjon her

Vladislav Michael Kozlov, salgssjef Biovac Norge